فرم پارکت، لمینت، کفپوش pvc
کاربرد فضا :
طول :  
عرض :  
موقعیت :
عکس از فضا :  
رنگ پیشنهادی :  
ضخامت :
نوع :
کیفیت :
میزان تردد :
مقاومت :